За повече информация моля обърнете се към съответните факултети!!!

Електронна поща и телефони за контакти на факултетите!!!

Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява прием на документи за платено обучение по магистърски програми от летния семестър на учебната 2021/2022 година.

За магистърските програми от професионално направление Педагогика: Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика, Специална педагогика, Интеркултурно образование, Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение, Социално-педагогическа превенция и консултиране, Педагогика за надарени деца, Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст и Предучилищна музикална педагогика няма да се осъществява прием от летен семестър.

Информация за магистърските програма може да намерите тук.

Срокът за подаване на документи е от 10 януари 2022 г. до 10 февруари 2022 г.

Условия за кандидатстване:

За обучение по образователно-квалификационна степен "Магистър" могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър" или "Професионален бакалавър".

2. Кандидатстващите за обучение срещу заплащане трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от Добър. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.

3. Завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

4. *Завършилите висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от ЮЗУ "Неофит Рилски". Информация по процедурата за  признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища може да намерите в раздел "Кандидати, завършили висше образование в чужбина".

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват при условията за български граждани, ако:

1. са лица с двойно гражданство, едното от които е българско.

2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България (постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност);

3. имат статут на бежанци;

4. са от българска народност, удостоверена съгласно нормативни актове на Министерския съвет (чуждестранни граждани, съгласно Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина).

5. са граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Ксерокопие на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригиналът на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.

4. Такса за административно обслужване - 20.00 лв.

6. Такса за конкурсен изпит - 30.00 лв.  (за програмите "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" и "Английски език и антропология на Югоизточна Европа").

7. *Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

8. Свидетелство за професионална квалификация "учител" за специалностите, за които се изискват такава квалификация.

9. Документ за владеене на български език - за чуждестранни кандидати, обучаващи се на български език.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен "Магистър" за магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит:

Магистърска програма

Конкурсен изпит по

Дата на изпита

Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение"

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

17 февруари 2022 г.

от 10.00 ч.

"Английски език и антропология на Югоизточна Европа" - само кандидатстващите от специалност "Българска филология"

Английски език*

17 февруари 2022 г. от 10.00 ч.

"Английски език и междукултурно общуване"

/в случай, че кандидатите не притежават сертификат за владеене на английски език ниво B2 по Европейската езикова рамка или положен Държавен изпит по английски език/

Английски език*

17 февруари 2022 г. от 10.00 ч.

* За участие в класиране, кандидатът следва да е положил конкурсния изпит по "Английски език" с успех не по-нисък от Много добър 4.50.

Последна промяна: 2022-01-10