Становище

на Студентския съвет при ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград,

относно отпускането на европейски стипендии за успех само за приоритетните професионални направления и защитени специалности

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ние, членовете на Студентския съвет при Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, в качеството си на законни студентски представители в нашия университет, съзнаваме, че е редно в България да се търси пресечна точка между висшето образование и нуждите на пазара на труда. В този смисъл ние одобряваме усилията на Министерство на образованието и науката да бъдат направени реформи и да бъде изградена цялостна последователна стратегия за промяна на Закона за висшето образование. Подхождаме с разбиране и към разделението на приоритетни и неприоритетни специалности за определен период от време, които да отговарят за нуждите на българския трудов пазар.

Това, което не подкрепяме, е наложената зависимост на отпускането на европейски стипендии за успех от това разделение. Фактът, че в настоящия момент трудовият пазар има нужда от специалисти в дадена област, повече от друга, не омаловажава усилията на всички студенти, които се обучават в останалите образователни направления. Всички млади хора, които са избрали да следват в България и в последствие да се реализират на българския трудов пазар, заслужават да бъдат поощрявани както морално, така и финансово.

Стипендията за успех по своята същност представлява финансово поощрение на учащите, които са усвоили качествено преподадения теоретичен материал и са демонстрирали добра теоретична и практическата подготовка. Следвайки тази логика, стипендия за успех би следвало да получават всички студенти, които са били оценени високо и успешно преминават всеки следващ семестър и курс на обучение.

Уверени сме, че лишаването на голяма част от студентите от европейска стипендия за успех ще повлияе негативно на тяхната мотивация за реализация в България. Освен това отпускането на стипендии за определени специалности не би могло да повиши качеството на образование в тях, нито реализацията на дипломираните ни колеги.

От друга страна, разглеждайки финансовите потребности на нашите колеги, няма как да не отбележим факта, че голяма част от тях, искат да обезпечават част от битовите си разходи, без помощта на своите родители. Липсата на финансова подкрепа води до необходимостта студентите да си търсят работа. Това, от своя страна, води до намаляване на присъствието в университета и до намаляване на успеха. Би следвало Министерство на образованието и науката да стимулира финансово студентите с висок успех, за да не се налага да работят по време на следването си. В противен случай това би довело до намаляване на знанията и уменията им по изучаваната специалност поради затруднена посещаемост на аудиторни занимания.

Много държим да отбележим и факта, че към настоящия момент не съществува българска стипендия, която да стимулира високите успехи и постижения на студентите. Наличието на такава би дало положително влияние върху настоящото недоволство на студентите, както в Югозападния университет, така и в останалите университети в България.

Вярваме безрезервно, че ако обединим силите и аргументираме добре позицията си, ще постигнем положителни промени в начина за разпределение на европейските стипендии, както и справедливост и равнопоставеност на студентите в страната.

С уважение,
Студентски съвет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Благоевград

Последна промяна: 2019-09-25