Юбилейна научно-практическа конференция на тема "Социална работа - минало, настояще, бъдеще" се проведе онлайн в платформата "BigBlueButton". Научното събитие бе посветено на 30-годишнината от създаването на специалност "Социални дейности" и 45-годишнината от основаването на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Конференцията обедини участници от български и чуждестранни университети, държавни и общински структури в социалната сфера, международни и национални неправителствени организации, студенти и докторанти.

Приветствия към участниците поднесоха проф. д-р Иванка Станкова - заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски", доц. д-р Миглена Симонска - декан на Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", ръководители и преподаватели от специалност "Социални дейности" на СУ "Св. Климент Охридски", ПУ "Паисий Хилендарски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Медицинския университет - Плевен, Техническия университет - Варна, Техническия университет - Габрово, Националния център по обществено здраве и анализи.

В рамките на два дни бяха представени 46 доклада, разпределени в четири секции. Разнообразните, актуални и интересно поднесени теми очертаха постиженията, предизвикателствата и перспективите пред обучението и практиката на социалната работа, включително и в контекста на пандемията от Ковид-19.

Изключително емоционална и интересна бе сесията "Специалност "Социални дейности" - обучение и реализация", в която бивши и настоящи студенти споделиха удовлетворението си от обучението в ЮЗУ "Неофит Рилски" и благодарността си към своите преподаватели.

В заключителната част на конференцията бе подчертана необходимостта от проактивна позиция на обединената академична общност и по-тясно взаимодействие с професионалната общност за преодоляване на множеството предизвикателства пред образованието и реализацията в сферата на социалните дейности, в това число свързани със статута и престижа на професията "социален работник".