"Югозападен университет "Неофит Рилски" (ЮЗУ) осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

ЮЗУ извършва прозрачно и законосъобразно необходимите обработки на лични данни. Университетът зачита неприкосновеността на личния живот и е предприел необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни.

В публикуваната "Политика за поверителност" можете да се информирате за всички аспекти на обработка на личните Ви данни, както и за правата, които имате във връзка с тази обработка"

 

Политика за поверителност

Приложение №1 Декларация за оттегляне на съгласие

Приложение №2 Заявление за достъп до информация

Приложение № 3 Заявление за коригиране на лични данни

Приложение № 4 Заявление за изтриване на лични данни

Приложение №5 Заявление за ограничаване обработването на лични данни

Приложение № 6 Заявление за преносимост на данните

Приложение №7 Възражение за обработването на лични данни

Последна промяна: 2021-06-29