Сдружението на завършилите Югозападен университет е учредено с решение на Благоевградски окръжен съд № 35 от 13 ноември 1998 г., Ф.Д. 1456/1998. Сдружението на завършилите в ЮЗУ "Неофит Рилски" е организация с нестопанска цел на студенти, специализанти и докторанти, завършили ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, която функционира на принципа на доброволност и равнопоставеност на своите членове, независима от държавни институции и политически партии. Осъществява дейност в обществена полза, нямаща политически и религиозен характер, подпомагаща цялостната образователна реформа, житейската реализация на младите хора чрез постигане на Европейските норми и стандарти в системата на висшето образование.

Управителен съвет

 • председател
 • технически секретар
 • членове - петима
 • упълномощен представител

Досегашна дейност

 • изграждане на организационната структура на Сдружението
 • привличане на членове и популяризиране на идеята
 • установяве на контакти със сходни организации /български и чуждестранни/

Партньори

 • ЮЗУ " Неофит Рилски, Община Благоевград
 • сдружения с нестопанска цел
 • сходни организации в чужбина
 • Министерството на образованието и науката.

Насоки на дейност

 • актуализиране и разпространение на информация, относно организирани мероприятия на регионално, национално и международно ниво в областта на образованието
 • създаване на информационна база данни за реализацията на студентите, завършили ЮЗУ
 • развитие на браншови и регионални секции
 • организиране на специализирани курсове за повишаване практическата подготовка на обучаващите се в ЮЗУ "Неофит Рилски"
 • разработване на проекти в сферата на образованието

Сдружението е учредено с идеята за постигането на цели като:

 • да съдейства за провеждане на цялостна реформа, за постигане на европейски норми и стандарти в системата на висшето образование и да работи за утвърждаването на образованието като държавен приоритет
 • да търси специфични пътища и мерки за подпомагане на житейската ориентация на младите хора, чрез координиране на усилията в тази посока на всички институционални равнища
 • да осъществява развитие на основата на знанието, на интелектуалните информационни ресурси и технологии, типични за съвременната цивилизация
 • да представлява и защитава правата и интересите на своите членове, с всички законни средства
 • да осъществява културен, икономически и информационен обмен.

Постигането на поставените цели и извършване дейността на сдружението се осъществява в резултат на:

 • провеждане на работни срещи, семинари, конференции
 • организиране на различни форми на обучение
 • набиране и разпространение на информация, свързана с осъществяваните от български и международни дарители програмни дейности
 • осигуряване на постоянен информационен обмен, организиране на мероприятия на регионално, национално и международно ниво в областта на образованието
 • публикуване и разпространение на печатни и електронни издания, свързани с дейността на движението
 • осъществяване на контакти със сродни организации в страната и чужбина на базата на общи програми, при условие, че дейността им не противоречи на целите и принципите на Устава на сдружението и на законите на РБългария
 • изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба в областта на образованието, културата и науката
 • организиране на курсове, конкурси, раздаване на награди за оказване на подкрепа на учащите се ЮЗУ "Неофит Рилски"
 • създава структури за културен обмен (библиотеки, киноклубове, изложби, спектакли)

Сдружението на завършилите в ЮЗУ "Неофит Рилски" има за върховен орган Общото събрание. Управителен орган е управителният съвет. Осъществяваната от тях дейност се контролира от Контролна комисия.
Право да членуват в Сдружението на завършилите в ЮЗУ "Неофит Рилски" имат студенти, специализанти и докторанти, завършили университета, както и почетни членове. Членството в Сдружението не изключва правото на неговите членове да участват в други организации и сружения. Приемането на нови членове става чрез подаване на молба до секретаря на дружеството. Всеки член има право да участва в работата на ОС, да бъде избиран в органите за управление, да се ползва от дейността на Сдружението и да търси защита на интересите си в него, да участва във всички прояви, организирани от него в страната и чужбина.

 

Постоянен адрес на Сдружението
Благоевград 2700
Ул. "Иван Михайлов" № 66
e-mail: union@swu.bg

Последна промяна: 2012-11-28