Уважаеми кандидат-докторанти,

Датите за провеждане на докторантските конкурси са обявени в сайта на университета в раздел "Докторанти".

Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 437 от 02.06.2021 г. обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. (Приложение № 1).

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" брой 65 от 06.08.2021 година.

В срок от два месеца от обнародването в "Държавен вестник" кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).
 2. Автобиография (европейски образец).
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен "Магистър" и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).
  * Кандидати, на които предстои издаването на дипломата за висше образование от ЮЗУ "Неофит Рилски", се допуска да представят уверение от инспектор "Учебен отдел" за придобита образователно-квалификационна степен "Магистър";
  * Кандидати,  от други висши училища, на които предстои издаването на дипломата за ОКС "Магистър", подават академична справка - оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.
 8. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Приложение № 1

Шифър

Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми

Форма на обучение

Р.О

З.О

Брой  места

Брой  места

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика


Теория на възпитанието и дидактика

1

1


Специална педагогика

1

1


Социална педагогика

1

1

 

Предучилищна педагогика

1

1

 

Начална училищна педагогика

1

1

 

Методики на обучението в началните класове (Методика на обучението  по родинознание и природознание)

1

 

 

Методики на обучението в началните класове (Методика на обучението по математика)

1

 

 

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на околната действителност)

1

 

 

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на родния език)

1

1

1.3.

Педагогика на обучението по...

 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

1

1

 

Методика на обучението по музика

2

 


Методика на обучението по техника и технологии

1

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология


Български език

2

 

 

История на българската литература (Възрожденска литература)

1

 

 

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Британска литература)

1

 

 

Фолклористика и етнология

1

 

 

Немски език

1

 

 

Руска литература

1

 

 

Теория и практика на превода (Руски език)

1

 

2.2.

История и археология


Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (историография)

1

 


Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (архивистика)

1

 


Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (Нумизматика)

1

 


Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (Археология)

2

 


История на България (Нова и най-нова българска история)

2

 


История на България (Средновековна българска история)

1

 


История на България (История на българския народ XV-XIX в.)

1

 


Средновековна обща история

1

 


Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история)

1

 

 

Стара история и тракология

1

 

 

Нова и най-нова обща история (Балканска история)

1

 

2.3.

Философия

 

Социална философия

1

 

 

История на философията

1

 

 

Съвременни философски теории

1

 

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

 

Социология

2

 

 

Теория и история на културата

3

 

3.2.

Психология

 

Педагогическа и възрастова психология

5

 

 

Трудова и организационна психология

2

 

3.3.

Политически науки

 

Политология

1

 

3.4.

Социални дейности

 

Организация и управление на социалните дейности

2

2

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

 

Връзки с обществеността

1

 

 

Приложение на новите информационни технологии в PR

1

1

3.6.

Право

 

Трудово право и обществено осигуряване

1

 

 

Административно право и административен процес

1

 

 

Право на Европейския съюз

1

 

 

Нотариално право

1

1

 

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

1

 

Конституционно право

1

 

 

Застрахователно право

1

1

 

Римско право

1

 

3.7.

Администрация и управление

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

2

1

 

Икономика и управление /индустрия/

2

 

3.8.

Икономика

 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

2

1

 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социо-културната сфера)

1

1

3.9.

Туризъм

 

Икономика и управление на туризма

2

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки

 

Неорганична химия

1

 

4.4.

Науки за земята

 

Икономическа и социална география

1

 

 

Природна география

1

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

 

Информатика

2

 

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство


Машини и процеси в леката промишленост

1

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика


Електронизация

1

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

 


Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

1

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

 

Логопедия

1

1

 

Кинезитерапия

2

 

8.

Изкуства

8.2.

Изобразително изкуство


Дизайн и пластични изкуства

1

 

8.3.

Музикално и танцово изкуство


Теория и практика на изпълнителското изкуство

2

 


Хореография

3

 

8.4.

Театрално и филмово изкуство

 

Кинознание, киноизкуство и телевизия

3

 

 

ОБЩО:

91

22

Последна промяна: 2021-11-29