НАП: Първокурсници, платихте ли здравните си вноски за периода юли - октомври?

Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус. При три неплатени вноски губите здравните си права! За просрочване на плащането на месечната здравноосигурителна вноска дължите лихва!

За повече информация - www.nap.bg и тел. 0700 18 700 (на цената на един градски разговор).

Бъди отговорен към себе си!


Здравно осигуряване на студенти редовно обучение за ОКС "бакалавър" и за ОКС "магистър"

На здравно осигуряване подлежат всички студенти редовна форма на обучение, паралелно обучение, прекъснали по болест, прекъснали поради бременност и раждане, прекъснали поради слаб успех и всички видове студенти, които са прекъснали, но са запазили студентските права.

Необходими условия:

 1. Да подават задължително декларация за здравно осигуряване:
  • в началото на всяка учебна година;
  • при прекъсване на обучението си;
  • при започване или прекратяване на работа.
 2. Възраст - ненавършени 26 години.
 3. Да не се осигуряват по трудови или граждански правоотношения, по които се дължат здравно-осигурителни вноски.
 4. Да не получават наследствена или инвалидна пенсия.
 5. По отношение на докторантите, изискванията за здравно осигуряване са същите, както при студентите, с изключение на възрастовата граница от 26 години.
Последна промяна: 2020-06-24