Във връзка с 8 декември - Официален празник на българските студенти,

ОБЯВЯВАМ:

8 декември 2020 година (вторник) за неучебен и неработен ден за студентите и докторантите, членовете на академичния състав, на административния персонал и работниците.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ръководителите на основните звена и на помощник-ректора.

Препис от заповедта да се сведе до знанието на студентите, членовете на академичния състав, на административния персонал и работниците за сведение и за изпълнение.

 

РЕКТОР
Проф. д-р Борислав Юруков