Излезе от печат сборникът с доклади от ХІV национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий. Научният форум се организира за пореден път по проект "Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на филологическото познание" от Филологическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Ръководител на проекта и съставител на сборника е гл. ас. д-р Иванка Сакарева. В него са включени 29 статии на млади учени от български и чуждестранни университети, разпределени в две секции - "Литературознание" и "Езикознание".  Томът е отпечатан в Издателския комплекс "Неофит Рилски", а съставът на редакторския колектив включва преподаватели от всички катедри на Филологическия факултет.