Катедра "Социология" към Философския факултет реализира кръгла маса на тема "Дигитализация, дигитална грамотност и култура". Научното събитие е посветено на 45-годишнината от създаването на Югозападния университет "Неофит Рилски". Форумът бе открит от проф. дн Валентина Миленкова, ръководител на катедра "Социология", която приветства участниците и подчерта както актуалността на темата, така и значимостта на социологическата рефлексия към явленията, които съпътстват дигитализацията.

Доц. д-р Жеко Кьосев запозна аудиторията с историята на катедрата, акцентирайки върху нейния стремеж към развитие, иновативност, отвореност и диалогичност.

Научният форум насърчи диалогичността в широк кръг от проблематики в областта на дигитализацията, фокусирани в различни реалии като: културното развитие, социалните взаимодействия и поведение в дигитална среда, процесите на трансформации в политиката, преходът от образование към заетост, същността на съвременното образование и формиране на компетенции на младите хора, игрите и онлайн платформите като ресурс за социално включване, културното наследство и др.

Наред с позитивите участниците в събитието очертаха и редица предизвикателства като усещане за самотност, трафик на хора, киберпрестъпност, кибербулинг и др. Проф. дн Добринка Пейчева очерта значимостта за стремеж към равновесие между аналоговото и дигиталното. Реализираната кръгла маса създаде пространство за споделяне на опит между доказани учени в академичните среди, докторанти и студенти. Събитието се проведе в смесен (хибриден) формат и е в рамките на проект KP-06-N25/4 "Дигиталната медийна грамотност в контекста на "общество на знанието": състояние и предизвикателства", финансиран от Фонд "Научни изследвания".