Излезе от печат сборникът "Proceedings of Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices". Той включва научни статии от Третия международен симпозиум "Мегалитни паметници и култови практики", който се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски" през месец септември.

Сборникът съдържа трудове на учени от четири континента, които представят широкото разпространение на мегалитните паметници и култа към скалата, като световно явление.

В тома са включени тридесет и девет статии на автори от над 12 държави, сред които представители на Бостънския университет (САЩ), Университета в Бъфало (САЩ), Херценовския университет в Русия,  както и учени от редица университети и научни институции от Аржентина, Франция, Италия, Индия, Гърция, Словения, Турция и други.

Основен организатор на Симпозиума и съставител на сборника е колегиумът на "Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури" към ЮЗУ "Неофит Рилски". Редакторският колектив включва гл. ас. д-р Димитрия Спасова и гл. ас. д-р Антон Генов. Томът е рецензиран от проф. д.н. Радослав Заманов и проф. д-р Иванка Влаева.

Сборникът съдържа 540 страници текст на английски език, с цветни илюстрации. Автор на корицата е доц. Христо Шапкаров. Книгата е отпечатана в Издателския комплекс "Неофит Рилски", който е оборудван с нова и модерна техника.

Изданието е посветено на 60-годишнината на основателя на Центъра за древни култури и основоположник на Симпозиума проф. д.н.к. Васил Марков.

Сборникът се издава с подкрепата  на Националната научноизследователска програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР) на Министерството на образованието и науката на Република България, както и на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски".

Реализиран е с любезното партньорство и участие на катедра "Културология" на ЮЗУ "Неофит Рилски", Института за космически изследвания и технологии при БАН; Народна астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора; Laboratory of Folklore and Social Anthropology, Democritus University of Thrace, Greece; Student Association "Ekataios" Hellenic Open University, Greece и др.

Сборникът е наличен в библиотеката на Югозападния университет "Неофит Рилски", като в най-кратки срокове  ще бъде разпространен сред библиотечната мрежа в страната и чужбина.