Доц. д-р Биляна Тодорова от Филологическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" изнесе публична онлайн лекция на тема WAR-RELATED METAPHORS AND THE COVID-19 CRISIS ("Метафорите, свързани с войната, и кризата с  COVID-19") в рамките на 13-тата поред Седмица на езиците и културата в АУБ. Актуалността на темата, която тя представи, предизвика голям интерес сред присъстващите студенти, преподаватели и учени от различни държави в Европа и Америка.

Доц. Тодорова разгледа военните метафори в рамките на Теорията за концептуалните метафори на Лейкъф и Джонсън и представи техните употреби в различни сфери като медицината, политиката, спорта и пр.

Оказва се, че военните метафори се използват много често и при отразяването на кризата, свързана с разпространението на COVID-19, най-вече от политици, журналисти и медийни специалисти. Представени бяха подобни употреби както в България, така и в чужбина.

Доц. Тодорова запозна аудиторията и с някои от проектите, по които работи в последната година - #ReframeCovid и In Other Words. В първия проект изследователи от цял свят доброволно събират метафори, алтернативни на военните, а във втория проект международен екип от изследователи подготвя онлайн речник на ключови думи, които са разгледани критично и във връзка с различни контексти и различни култури. Онлайн речникът, който ще бъде достъпен съвсем скоро, има специална секция, посветена на ключови думи, свързани с COVID-19.