НАРЕЖДАМ:

1. Да бъдат преустановени присъствените учебни занятия в Югозападния университет "Неофит Рилски",  считано от 09.03.2020 г. до 15.03.2020 година, с изключение на вече насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации, в случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени. За пропуснатите занятия ще бъде изготвен нов график на учебния процес.

2. Да се ограничи провеждането на  масови мероприятия на територията на Университета. При невъзможност да бъдат отложени, същите се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.

3. За администрацията на ЮЗУ "Неофит Рилски" работните дни в периода от 09.03. до 15.03.2020 година са присъствени.

4. Да бъдат преустановени командировките и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в Италия и Китай и други държави с висок риск от разпространение и усложнения от короновируса.

5. 14-дневен карантинен период за всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и на чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина, е задължителен.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

 

Проф. д-р Борислав Юруков