Международна конференция "Предизвикателства пред общественото здраве" се проведе онлайн в платформата "BigBlueButton". Научният форум, организиран от Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", бе посветен на 45-годишнината от основаването на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Конференцията откри деканът на факултета доц. д-р Миглена Симонска. Приветствия към участниците отправиха проф. д-р Иванка Станкова - заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие и доц. д-р Ицка Дерижан - заместник-ректор по образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Тридневният научен форум стартира с пленарен доклад на тема "Общественото здраве в България - състояние, проблеми и перспективи" от проф. д-р Пламен Димитров, дм - заместник-директор на Националния център по обществено здраве и анализи, директор на дирекция "Промоция на здраве и превенция на болестите" и преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски". Акценти бяха поставени над детската смъртност, намаляването  на естествения прираст на населението у нас, сравнение на продължителността на живота в страните от Европейския съюз спрямо България, най-чести срещани заболявания като причини за смъртността и мерките за тяхната профилактика.

В конференцията участваха над 200 изследователи, специалисти от практиката, докторанти и студенти от областта на общественото здраве. Сред участниците бяха представители на Института за население и изследвания на човека и Института по невробиология към БАН, Военномедицинска академия, Александровска болница, Софийския университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет, Медицинския университет - Варна,  Национална спортна академия "Васил Левски", Русенския университет "Ангел Кънчев", Медицинския университет - Плевен, УМБАЛ "Св. Анна", "МБАЛ-Благоевград", Държавния логопедичен център - София.

На форума бяха представени 109 научни доклада и постери, разпределени в 28 секции от участници от България, САЩ, Гърция, Северна Македония и Турция.

В областта на логопедията бяха докладвани иновативни подходи, методи и технологии за диагностиката и терапията на комуникативните нарушения като внедряване на роботи, мобилни апликации, софтуерни решения и телепрактика в логопедичната работа. Интерес предизвика докладът на доц. д-р Миглена Симонска на тема "Предизвикателства пред логопедията в направление обществено здраве", в който се обърна специално внимание на определянето на професията "Логопед" и необходимостта от обучение на студентите в тази специалност.

В секция "Кинезитерапия" бяха дискутирани въпроси, свързани с превенция на социалнозначими заболявания, кинезитерапията в ортопедичната практика и неврорехабилитацията.

Преподаватели и студенти от специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" споделиха своите емпирични проучвания под формата на доклади и постери в секцията "Мениджмънт на човешките ресурси в общественото здраве". Част от авторите бяха посветили своите изследвания на преките ефекти на COVID-19 върху цялостното функциониране, а други проучват различни значими здравни проблеми.

Актуални и важни теми, свързани с развитието на спортната теория и практика, бяха обсъдени в секция "Спорт" с модератор гл. ас. д-р Благой Калпачки. Интерес предизвикаха докладите с акцент върху превенцията на затлъстяването чрез фитнес-бокс тренировки, здравословния начин на живот и спорта по време на пандемия, методиката за усъвършенстване на плувната техника на 14-годишни кроулисти, влиянието на пандемичната обстановка върху антропометричните показатели на подрастващи волейболистки, промяната в анаеробния капацитет на подрастващи баскетболисти и влиянието на тренировките върху техническите умения на гимнастици.

Докладите фокусирани върху медико-социалната грижа за индивиди, групи и общности бяха разпределени в три секции. Акцентът бе поставен върху актуални проблеми, свързани с интердисциплинарния и междусекторния подход на грижа, източниците на ресурси и новите предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19. Изследователските интереси са насочени към изключително важни проблеми като закрилата на деца, практическото обучение по социална работа и ролята на социалната работа. Представени бяха резултати от международни проекти, с участието на изследователи от университета, които са от изключително значение за закрилата на деца, жертва на насилие и превенцията на насилието.