Заповед 533

12.03.2020 год.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 от Закона за висшето образование във връзка със Заповед № 38/08.03.2020 г., с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19,

НАРЕЖДАМ:

Да бъде преустановено провеждането на всички видове практики за студентите от редовна и задочна форма на обучение за всички специалности и курсове, провеждащи се в лечебни и социални заведения, училища и детски градини до второ нареждане.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица. членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.