Отпечатаният от Издателския комплекс "Неофит Рилски" "Атлас на вокално-консонантното взаимодействие в южната част на ятовата изоглосна зона" бе номиниран и признат за монографичен труд с национално значение от БАН. Автор на първия български диалектен атлас от изоглосен тип е Катерина Ушева - възпитаничка на Филологическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски". Трудът е част от докторската дисертация на Ушева, защитена в Катедрата по български език в ЮЗУ "Неофит Рилски", а научен ръководител е видният български учен и почетен професор на  Югозападния университет "Неофит Рилски" - проф. д-р Иван Кочев.

Преди да получи тази висока оценка на национално ниво, монографичният труд беше представен на онлайн заседание в Москва (Русия) в края на миналата година и предизвика силен интерес сред членовете на Международната комисия по Общославянския лингвистичен атлас, в която участват учени от 14 държави.

Понастоящем д-р Катерина Ушева е гл. ас. към Института за български език, БАН, член на Българската комисия по Общославянския лингвистичен атлас и алумна на Югозападния университет "Неофит Рилски".