Доц. д-р Николина Кротева изнесе публична лекция по повод заемането на академичната длъжност "доцент".Тя запозна академичната общност, преподаватели и студенти от Факултета по изкуства с някои "Теоретични и практико-приложни аспекти на музикалното изкуство при работа с надарени деца".Доц. Кротева представи функциите на музикалното изкуство от гледна точка на философско-естетическото осмисляне на творческия процес при създаването и възприемането на музикалните творби. В академичната лекция прозвучаха записи с музикални изпълнения на талантливи деца.