На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование  и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  на територията на страната и обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да бъдат преустановени присъствените учебни занятия в Югозападния университет "Неофит Рилски" до 29.03.2020 година. Държавните и семестриалните изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации да бъдат отложени.

2. Учебните занятия да продължат неприсъствено - онлайн, чрез налични платформи за електронно обучение, с онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Възлагам на ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" и Отдел "Комуникационно и техническо обслужване" да организират и реализират обучение на студентите чрез университетските електронни ресурси.

3. След възстановяване на обичайното провеждане на присъственото обучение, за  непроведените, включително и онлайн учебни занятия и изпити, да бъдат изготвени нови графици по основни звена.

4. Отменям провеждането на кандидатстудентските конкурсни изпити по график за 21, 22 и 29 март 2020 година.

5. Преустановяват се всички мероприятия - научни, културни, спортни и др., на територията на университета и организирани от звената в университета.

6. Отменям всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, включително за мобилност или стажове.

7. Отменям всички мобилности, стажове, работни посещения и други на чуждестранни преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, с изключение на вече започналите. Препоръчвам чуждестранните преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, които вече са в България, да не напускат страната и да продължат работа по реда и при условията на настоящата заповед.

8. Всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията,  студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигнали от чужбина след 10.03.2020 г. се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.

9. Ограничава се присъствието на преподаватели и служители в университета.  Ръководителите на основните звена, на отделите и дирекциите създават организация и осигуряват поддържането на дейността на звената, работата на компютърните и информационни системи и дейностите със срокове за изпълнение, които не могат да бъдат променяни. Служителите изпълняват дейностите дистанционно и/или присъствено, по график, представен от ръководителите на посочените звена и служби при помощник-ректора.

10. За срока по т. 1 забранявам достъпа на студенти и външни посетители до учебните сгради и Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски".  Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради и Ректората.

11. За срока по т. 1 забранявам достъпа на външни лица  до сградите на студентските общежития по къкъвто и да е повод. Забранява се събирането на групи в сградите и района около студентските общежития.

12. За срока по т. 1 да се прекрати работата на студентския стол.

13. Да продължи осигуряването на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и други повърхности в сградите.

14. Всички възникнали въпроси по изпълнението на заповедта се съгласуват с председателя на Кризисния щаб доц. д-р Иванка Станкова и помощник-ректора Николай Тахов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков