Единадесет докторанти от Правно-историческия факултет, Факултета по изкуствата, Философския факултет, Филологическия факултет и Техническия факултет изпратиха благодарствено писмо до ръководството на Югозападния университет "Неофит Рилски".

"С настоящото писмо бихме искали да изразим удовлетворението си от това да сме докторанти в Югозападния университет "Неофит Рилски" и в частност от обучението по английски език, което е задължително за нас. Курсът, който поради глобалния проблем, свързан с КОВИД-19, се проведе през септември и октомври 2020 г., надмина очакванията ни като получени знания и ценен опит. В условията на пандемия преподавателите от Катедрата по германистика и романистика, начело с ръководителя на катедрата доц. д-р Дафина Костадинова, гл. ас. д-р Яна Манова, гл. ас. д-р Мария Багашева, доц. д-р Яна Чанкова, гл. ас. д-р Мария Анастасова, гл. ас. д-р Зарина Маркова и гл. ас. д-р Елена Калъпсъзова, по много човешки и професионален начин бяха организирали и проведоха този курс", се казва в писмото на докторантите.

"Преподавателският екип доказа, че е експертен не само по отношение на представянето на учебното съдържание, но и в чисто педагогически план. Професионалното отношение и подход са видими за всички ни. За това у нас се породи желание да продължим с надграждане на вече усвоената материя и евентуален втори курс по английски език.", посочват още докторантите.

Станислав Павлов, Христина Вълчанова, Таня Лазарова, Анна Ризова, Василка Бранкова, Мария Чолакова, Джулия Йорданова, Анелия Станоева, Мариана Славова, Емилия Златкова и Явор Симов подчертават, че за тях е чест да бъдат докторанти в Югозападния университет "Неофит Рилски".