От летния семестър на академичната 2021/2022 г. за първи път в Техническия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" ще се приемат и обучават студенти в магистърската програма "Безжични технологии и електромагнитна съвместимост". Новата специалност отговаря на потребността на пазара на труда от подготовка на висококвалифицирани кадри, като обединява концепции, както за изграждане и поддържане на различни безжични технологии, така и за стандартите, методите и особеностите на стандартизираните изпитвания, свързани с електромагнитната съвместимост на продукти, предназначени за пазара, използващи тези технологии. Обучението по специалността ще предостави по-добро разбиране за техническите предизвикателства при бързото развитие на инфраструктурата на безжични клетъчни мрежи от пето поколение (5G), безжични персонални и сензорни мрежи.

Завършилите специалност "Безжични технологии и електромагнитна съвместимост" с професионална квалификация "магистър-инженер" са подготвени да се реализират като висококвалифицирани конструктори, разработчици и изследователи в областта на съвременните безжични системи и мрежи. Компетентни са да организират и ръководят екипи на телекомуникационни оператори, на кабелните телевизионни и радио оператори и на интернет доставчиците, във фирми, занимаващи се с разработване, проектиране и изследване в областта на комуникациите и информационните технологии. Завършилите специалността могат да заемат експертни и ръководни длъжности в различни институции, да изготвят тестови планове и планове за провеждане на изпитвания за маркировка.

Обучението в магистърската програма "Безжични технологии и електромагнитна съвместимост" е предназначено за:

- лица, завършили ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по професионално направление  5.3.  "Комуникационна и компютърна техника", за които  обучението ще се провежда в рамките на два семестъра в редовна, платена форма;

- лица, завършили ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по професионално направление, различно от 5.3.  "Комуникационна и компютърна техника", за които  обучението ще се провежда в рамките на четири семестъра в редовна, платена форма.

Срокът за подаване на документи за обучение по магистърската програма  "Безжични технологии и електромагнитна съвместимост" е от 10 януари 2022 г. до 10 февруари 2022 г. Документите се подават в кабинет 604 (Учебен корпус №1) при г-жа Виолета Войнова - секретар на Техническия факултет.