В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе дискусионен форум на тема "Система от мерки за противодействие на трафика на хора. Социална и икономическа интеграция на пострадалите лица в България", организиран от Катедрата по социология и Лабораторията за социологически изследвания към университета.

По покана на  ръководителя на катедрата проф. дсн. Валентина Миленкова и гл. ас. д-р Диляна Керанова, като израз на  партньорските отношения и тясното сътрудничество между катедрата и Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) в Благоевград и Районна прокуратура - Благоевград,  се  направи успешен опит за повишаване на  информираността и чувствителността на студентите към проблема трафик на хора.

Елица Калпачка, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Благоевград,  представи  дефиницията на престъплението "трафик на хора", правния статут на жертвите, подходящите средства за защита, съгласно международните стандарти, разпитите на свидетелите със специфична нужда от защита,  възможностите за  подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления и други значими аспекти.

Любка Костадинова, секретар към Местната комисия за борба с трафика на хора, обърна внимание  на стандартните оперативни процедури, свързани с идентификация, насочване, закрила, подпомагане и социално включване на пострадалите от това престъпление, както и с основните принципи на работа с жертвите на трафик на хора, описани в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора.

В срещата участваха студенти и преподаватели от специалностите  "Социология", "Социални дейности" и "Връзки с обществеността".