На 16 ноември 2019 г. в гр. Сандански се проведоха семинар и кръгла маса в рамките на Националната научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР). Организатор на събитията беше Югозападният университет "Неофит Рилски - партньор по проекта.

Целта на семинара и кръглата маса бе представяне на достигнатите резултати по проекта, обмяна на добри практики, дискусия за приобщаване на младите хора към изкуствата и културноисторическото наследство, а така също диалог между представители на различни институции и създаване на мрежа от партньори и съмишленици.

Националната научна програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и е финансирана от Министерството на образованието и науката. Тя работи за развитие на модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура. Чрез програмата се създават възможности за осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери - бизнес, образование, неправителствени организации и др.

В семинара и кръглата маса се представиха резултати от изследването, опазването и популяризирането на културноисторическото наследство и възможностите за превръщането му в общественополезен ресурс. Участници в екипа по проекта от ЮЗУ "Неофит Рилски" обобщиха свои анализи за състоянието и перспективите, свързани с материалното и нематериално културно наследство, културния туризъм, образованието и националната памет. В събитието се включиха представители на държавни и неправителствени организации - Българска асоциация на работодателите в областта на културата, Граждански институт, Археологически музей -  Сандански, Съюз на българските композитори,  Съюз на българските музикални и танцови дейци, НМА "Проф. Панчо Владигеров", ПУ "Паисий Хилендарски" и др. Образци на музикално културноисторическо наследство прозвучаха в изпълнение на Фолклорна формация "Славеи" -  Сандански с ръководител Магдалена Танчева. Участниците в събитието разгледаха ценната експозиция на Археологическия музей - Сандански, представяща културноисторическо наследство от региона.

Снимки от събитието...