Научен семинар на тема "Електронен мониторинг на осъдените лица и практическото му приложение в България" се проведе в Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски". Научното събитие, организирано от катедра "Публичноправни науки", бе открито от ръководителя на катедрата проф. д-р Добринка Чанкова.  Семинарът е част от дейностите на Кръжока по наказателно право и процес.

Специален гост на събитието бе д-р Николета Атанасова, която презентира своята книга "Електронният мониторинг на осъдени лица в България".

Д-р Атанасова  запозна присъстващите с действащата национална и международноправна уредба на електронния мониторинг при изпълнението на наказания и принудителни процесуални мерки в наказателното правосъдие. Бяха представени няколко видеофилма, посветени на практическото приложение на средствата за електронно наблюдение на обвиняеми, подсъдими и осъдени лица, съгласно разпоредбите на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и  Правилника за неговото прилагане. В процеса на обсъждането бяха откроени предимствата, недостатъците и трудностите при използването на средствата за електронно наблюдение в реална среда.

Участие в дискусията взеха преподаватели, докторанти и студенти от специалностите "Право" и "Национална сигурност".