През 2019 г. по Национална научна програма "Културна-историческо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР) научен екип от преподаватели от катедра "Културология" към Факултета по изкуствата обходи, проучи и документира редица църкви в Югозападна България. Част от стенописната украса на изследваните културно-исторически паметници е анализирана в монографията на д-р Жана Пенчева "Между греха и наказанието. Дидактични теми от българската християнска монументална живопис". Това са новопоявилите се сюжети през Възраждането, интерпретирани предимно от късните представители на Банската художествена школа - Михалко Голев, Димитър Сирлещов и техните помощници. В изследването са включени композициите: Праведното и неправедното и изповедание, Колелото на живота, Смъртта на праведника и Смъртта на грешника, Архангел Михаил взема душата на богатия, Мерило праведно, Магьосниците и другите грешници в Страшния съд. С особена популярност в региона са визуализираните наказания на грешниците в Ада. Техни изображения са запазени в редица храмове: Чуриловския манастир: "Св. Георги", в църквите в Благоевград, Сандански, Рила, Петрич и в селата Златолист, Долен, Тешово, Палат, Кръстилци, Велющец, Лешко, Логодаж и други.