ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

 

 

ЗАПОВЕД

№ 1193

Благоевград, 21.05.2021 година

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД-01-355 от 18.05.2021 година на министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Възобновявам присъствения учебен процес в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 05.06.2021 година.

2. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" организират и съгласуват графици за провеждане на учебния процес присъствено или от разстояние, при използване на електронните платформи, за оставащите дейности по Календарния график за учебната 2020 - 2021 година.

3. Съгласуваните графици по т. 2 задължително се публикуват на интернет сайта на Университета в рубрика "Лекционен и изпитен график. Държавни изпити. Практики." /information-for/current-students/schedules-and-exam-dates.aspx , не по-късно от 05.06.2021 година.

4. До 31.05.2021 година могат да се провеждат в присъствена форма обществени мероприятия и събития в Университета, като:

а) културни и развлекателни мероприятия при използване на не повече от 50 процента от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места - за концерти, фестивали, театрални и други сценични прояви;

б) спортни състезания за всички възрастови групи с публика при заемане на не повече от 50 процента от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и  носене на защитни маски за лице.

5. Заседанията на колективните органи за управление могат да се провеждат присъствено при спазване на противоепидемичните мерки  или в електронна среда като се осигури пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол.

6. До 31.05.2021 година ограничавам достъпа на външни лица до сградите на студентските общежития. Забранява се събирането на групи в сградите и района около студентските общежития.

7. Управителят на Студентския стол да изготви график за работа на персонала до 31.05.2021 година. Допуска се използване на не повече от 50 процента от капацитета на стола.

8. Да продължи осигуряването на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и други повърхности в сградите.

9. Дейностите, които не са забранени или преустановени, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-273 / 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

10. Заповед № 1127 от 29.04.2021 година се отменя.

Всички възникнали въпроси по изпълнението на заповедта се съгласуват с председателя на Кризисния щаб проф. д-р Иванка Станкова - заместник-ректор, и помощник-ректора Николай Тахов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков