Доц. д-р Бойка Илиева от Филологическия факултет изнесе публична академична лекция по повод заемането на академичната длъжност "доцент". В началото на събитието проф. дфн Цветан Ракьовски, ръководител на Катедра "Литература", запозна аудиторията с научното развитие и изследователските интереси на лекторката.

В лекцията си на тема "Вдъхновението Италия в българския литературен контекст от Освобождението до Първата световна война" доц. Илиева представи проблематиката и основните тези на хабилитационния си труд. Акцентът беше поставен върху нови факти и свързаните с тях наблюдения.

На събитието присъстваха деканът на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, преподаватели от Филологическия факултет, Факултета по педагогика, Правно-историческия факултет и Философския факултет, студенти филолози и гости.