17 фото пана бяха представени днес в рамките на изложбата "Мегалитни култови паметници от Балкано-Анатолийския регион", която бе представена в ЮЗУ "Неофит Рилски". Събитието, което е в рамките на Националния студентски фестивал на изкуствата, бе открито  от гл. ас. д-р Антон Генов. Приветствие към участниците отправи заместник-деканът на Факултета по изкуствата проф. д-р Иванка Влаева-Стоянова.

Изложбата представя част от най-новите открития на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури. Показани бяха в сравнителен план редица мегалитни и скално-изсечени паметници от двете страни на проливите. Направеното от изследователския екип сравнително проучване дава възможност за разкриване на нови факти около функциите и ролята на този тип култови паметници в живота на древните култури в изследвания регион.

Изследванията са финансирани по научноизследователския проект "ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТА КЪМ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ МАЙКА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ И БАЛКАНО-АНТОЛИЙСКИЯ РЕГИОН" и Националната научна програма "КИНПОР".

Организатор на изложбата е Факултетът по изкуствата и Университетският научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури към катедра "Културология" на Югозападния университет "Неофит Рилски".

За снимките по време на Националния студентски фестивал се погрижиха студентите от катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство", под ръководството на техния преподавател гл. ас. д-р Крум Иванов и ръководителя на катедрата доц. д-р Клавдия Камбурова.