Равнoпоставеността между мъжете и жените е една от характеристиките на демокрацията и развитото модерно общество. Тя е и една от основните цели на Европейския съюз. За реализацията й са предвидени и развити различни проектни и финансови механизми.

Проектът SPEAR (Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research - Подкрепа и въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност) се ангажира с изследване и развитие на реалната равнопоставеност на половете в тези сфери. Проектът се изпълнява чрез сътрудничество между партньорски организации от 9 европейски страни. В проекта са включени университети и неправителствени организации от Дания, Австрия, Германия, Литва, Португалия, Унгария, Хърватия, Швеция и България (ЮЗУ "Неофит Рилски" и ПУ "Паисий Хилендарски"). Получава финансиране от програмата за научни изследвания и иновации H2020 на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ № 824544.

Като съвременен и бързо развиващ се български държавен университет ЮЗУ "Неофит Рилски" е амбициран да съдейства за разгръщането на този естествен обществен процес. Възможностите за равнoпоставеност между мъжете  и жените сред преподавателския и административния персонал, сред студентите и докторантите са един от факторите за издигане на авторитета на ЮЗУ "Неофит Рилски" като университет, включен пълноценно в съвременния обществен живот.

***
Основна цел на проекта е изработването и прилагането на План за равнопоставеност на половете в научноизследователската и преподавателската дейност до 2024 г.

Екипът на проекта в ЮЗУ "Неофит Рилски", с ръководителка доц. дн Петя Пачкова, завърши успешно етапа на изработването на Плана за равнопоставеност на половете, който беше приет от Академичния съвет и одобрен от Ректора на Университета.

Планът има за цел да предложи концепция и практически мерки за систематизиране, институционализиране и усъвършенстване на политиките за равнопоставеност на половете в университета.

За изпълнението на тази цел ще бъде създадена Комисия по равнопоставеност на половете, както и Център за изследвания и квалификация на университетския персонал по въпросите за равнопоставеността на половете.

Планът включва четири основни области за разбиране, систематизиране, институционализиране и прилагане на политиката за равнопоставеност на половете в ЮЗУ "Неофит Рилски":

  1. Изграждане на система за управление и развитие на среда, утвърждаваща и развиваща равнопоставеността на половете;
  2. Институционална подкрепа за постигане на равнопоставеност на половете в научните изследвания и преподаването;
  3. Съчетаване на личен и професионален живот;
  4. Провеждане на системно изследване на състоянието и тенденциите от гледна точка на равнопоставеността на половете.

Планът идентифицира заинтересованите страни, отговорните субекти и изпълнителите, които ще бъдат включени в прилагането му в живота на университета. За да бъде по-реалистичен планът е съобразен с настоящите нужди и възможности на Югозападния университет, както и със съществуващите обществени разбирания и нагласи в университета, региона и страната, но същевременно е насочен към постигане на необходимите европейски стандарти за равнопоставеност на половете във висшето образование и научните изследвания.