В рамките на три дни в Центъра по логопедия към Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" на ЮЗУ "Неофит Рилски" се провеждат иновативни научни изследвания за приложение на хуманоидни и полухуманоидни роботи в логопедичната практика при деца с комуникативни нарушения. Изследванията се осъществяват от гл. ас. д-р Анна Андреева и доц. д-р Миглена Симонска от Югозападния университет "Неофит Рилски", и проф. д-р Анна Лекова и проф. д-р Таньо Танев от Българската академия на науките. Целта им е да се проучи потенциала на използване на роботите като асистенти на логопеда в процеса на терапия за подпомагане на езиковото и говорното развитие на децата с комуникативни нарушения.

В експеримента ще участват седемнадесет деца на възраст от 3 до 11 години. Интерактивните сесии с роботите ще се провеждат за период от шест месеца като различните сценарии се подготвят под формата на игри и са съобразени с индивидуалните потребности на участниците и методите за логопедични интервенции. Емоционалното общуване с роботите мотивира децата да участват активно в терапевтичната сесия и също така допринася за развитието на техните социални умения. Подпомагайки уменията на децата да общуват се подобрява тяхното качество на живот.

Научните изследвания са в рамките на европейски проект по програма "Хоризонт 2020", занимаващ се с асистивни роботизирани технологии за подобряване на езиково-говорните умения при деца с комуникативните нарушения и проект Център за компетентност "Интелигентни мехатронни и еко- и енергоспестяващи системи" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".