Студентите в Югозападния университет "Неофит Рилски", приети през учебната  2021/2022 година, в специалности от професионалните направления 1.3. "Педагогика на обучението по…", 4.5 "Математика", 4.1 "Физически науки", 4.2 "Химически науки" ще се обучават напълно безплатно.

За втора поредна година разходите за обучение на студентите от тези професионални направления се покриват от държавата. Целта на мярката е да възобнови интереса на кандидат-студентите към тези важни специалности, за които се очаква да има голям недостиг от специалисти на пазара на труда.

Съгласно Постановление № 283 от 19 август 2021 г. на Министерския съвет от такса за целия курс на обучение са освободени студентите, приетите през 2021/2022  година по специалностите "Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии", "Педагогика на обучението по физика и математика", "Педагогика на обучението по химия и физика", "Педагогика на обучението по химия и човекът и природата", "Педагогика на обучението по география и история", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (китайски)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)", "Педагогика на музикалното изкуство", "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество", "Физическо възпитание и спорт", "Оптични технологии", "Физика", "Химия", "Медицинска химия" и "Математика".

Таксите на новоприетите и записали се студенти в тези специалности ще бъдат възстановени в Касата на университета (Ректорат, ет. 2).