В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе студентска научна сесия на тема "Индивидуален стил и езикова норма в изказа на PR специалисти". Форумът бе открит от ръководителя на катедра "Връзки с обществеността" доц. д-р Славянка Ангелова. Тя подчерта, че подобни научни събития стимулират творческото мислене на студентите, водят до инициативност в научното поприще и градят обществения имидж на университета.

В научната сесия участваха студенти от четвърти курс на специалност "Връзки с обществеността". Те коментираха индивидуалния стил в изказа на известни български PR експерти от различни области при официални техни изявления в медийната среда. Анализът на студентите бе с много примери и от гледна точка на комуникативния стилотворен фактор и на лингвистичния стилооформящ фактор. За представяне на научната информация бъдещите PR специалисти използваха интерактивни и аналитични методи.

На научното събитие присъстваха преподаватели и студенти от катедра "Връзки с обществеността" и представители на други факултети.

Инициатор и ръководител на научната сесия бе гл. ас. д-р. Славка Попова. В края форума тя награди участниците със сертификати и им пожела бъдещи успехи.