Факултетът по педагогика на Югозападния университет "Неофит Рилски" бе съорганизатор на ежегодно провежданите "Шамовски педагогически четения" в Руската федерация, по покана на Международната академия на науките по педагогическо образование, и лично на академик проф. д.п.н. Сергей Георгиевич Воровщиков - завеждащ Лабораторията по експериментална психология и педагогика в Московския градски педагогически университет и на ст.н.с. д-р Анна Петровна Суходимцева от Института за стратегии в развитието на образованието към Руската академия по образование.

В престижния форум участваха над 500 учени, които представиха доклади по актуални проблеми на образованието в 22 научни секции.

Заседанията на секция № 3 "Иновативни аспекти на развиващото обучение" бяха подготвени и реализирани с творческите усилия на преподаватели от Факултета по педагогика, съвместно с видни руски учени. Модератори в тях бяха доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова и ст.н.с. д-р Анна Петровна Суходимцева. От общо 30 доклада в секцията - 19 бяха представени от България и 11 от руски учени-изследователи.

Деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова поздрави участниците в конференцията от името на целия академичен състав на факултета и на студентската общност и изрази увереност, че провежданият форум ще укрепи сътрудничеството между учените-педагози в двете страни и ще обогати педагогическата наука с нови изводи и решения. Доц. Стоименова изнесе доклад, посветен на геометричната пропедевтика в началните класове.

В работата на конференцията творческо участие на три езика - руски, английски и български - с доклади, както и в дискутираните педагогически проблеми, взеха основно млади преподаватели от Факултета по педагогика - докторант Красимира Спасова, д-р Вяра Цветанова, д-р Ива Стаменова, д-р Мирослав Терзийски, д-р Радослава Топалска, д-р Цветомира Иванова и магистър Веселин Симеонов. Индиректно с доклади участваха още доц. д-р Юлиана Ковачка, проф. д-р Пелагия Терзийска, доц. д-р Блага Джорова, гл.ас. д-р Валентина Чилева, д-р Екатерина Митанкова, доц. д.н. Л. Цветанова-Чурукова и д-р Валентина Кираджиева - член-кореспондент на Обществената академия за наука, образование и култура на Република България. Техническият факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" бе представен от доц. д-р Диана Митова, гл.ас. д-р Емилия Тошева, ас.д-р Мая Стоева, докторант Красимир Митрев и др.

Тематиката на конференцията беше изключително актуална със стремеж научно да се осмислят проблемите на съвременното образование по света, предизвикателствата към него в условията на глобализационни промени и последвалата пандемия. Акцент бе поставен върху развиващото обучение и неговите иновативни проекции. Дискусиите, които се проведоха в рамките на международния форум бяха свързани с ценността на съвременното образование и ролята на онтодидактическия подход за определяне на главните насоки при усъвършенстване на образователното съдържание; педагогическото творчество  и комплексното използване на електронни образователни ресурси; перспективите на дистанционното обучение; ролята на училищната телевизия в процеса на политическа социализация на подрастващите; обучението на приемните семейства, на децата със специални образователни потребности; за политическите инициативи на Европейския съюз в областта на образованието и отзвукът им в България и др.