През академичната 2021/2022 г. за първи път Югозападният университет "Неофит Рилски" ще приема и обучава студенти в магистърските програми "Управление на здравните грижи" и "Кинезитерапия".

Професионалната реализация на магистрите по Управление на здравните грижи позволява на завършилите да се реализират като ръководители на здравните грижи - старши и главни медицински сестри в лечебните заведения, услугите за грижи за възрастни хора, да заемат позиции на експерти в НЗОК, РЗОК, по здравно образование, да бъдат избрани за базови наставници при практическото обучение на студентите от регулираните професии "Медицинска сестра" и "Акушерка", както и да се реализират като преподаватели по практика на същите студенти.
Обучението ще се провежда в рамките на три учебни семестъра в задочна, платена форма. Приемът на студенти е след придобити:

1. Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по специалност "Медицинска сестра" или "Акушерка".

2. Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" след придобита специалност от професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър по ... " и образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър" на една от специалностите "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социален мениджмънт" или "Здравен мениджмънт".

Приемането на студенти за обучение по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "Магистър" се извършва с конкурсен изпит - тест по "Социална медицина", в който могат да участват лицата от т.1 и т.2.

Конспект и литература за подготовка кандидатите ще получат при подаване на документите.

Обучението в магистърската програма "Кинезитерапия" е насочено към придобиване на тясно специализирани знания и умения в области като промоция на здравето, приложение на кинезитерапията в системата на здравеопазването и в спортната практика, провеждане на научни изследвания в областта на кинезитерапията, патокинезиологията, кинезиологията и др.

Завършилите ОКС"Магистър" с професионалната квалификация "Магистър по кинезитерапия" имат възможност да се реализират като ръководни и изпълнителски кадри или представители в експертни комисии в следните направления: лечебни заведения (за болнична помощ, извънболнична помощ и други); възстановителни центрове; научноизследователски, спортно-възстановителни центрове; научни центрове; фитнес-центрове; СПА центрове; училища; професионални здравни центрове; спортни клубове; учебно-спортни бази и центрове; учебни заведения и други.

Обучението в магистърската програма "Кинезитерапия" е предназначено за лица, завършили ОКС "Бакалавър", специалност "Кинезитерапия", от професионално направление 7.4. Обществено здраве. Обучението ще се провежда в рамките на два семестъра в редовна, платена форма.