Кръгла маса на тема "Бъдещето на българската научна периодика - общности, дебати, международно присъствие" се проведе днес в Югозападния университет "Неофит Рилски". Събитието бе открито от декана на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Панайотова.

Приветствия към участниците отправиха доц. д-р Иванка Станкова - зам.-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски", д-р Надя Кантарева-Барух - директор на националното издателство за образование и наука "АЗ-БУКИ" и заместник-директорът на издателството д-р Николай Кънчев. Сред специалните гости на научното събитие бе и Христина Шербанова - представител на  Кларивейт Аналитикс, Web of Science. Тя пое ангажимент да направи специално обучение за младите преподаватели от Югозападния университет, както и за всички желаещи, за които присъствието в базите данни е от изключителна важност за кариерното развитие.

В рамките на кръглата маса бяха дискутирани въпроси, свързани с проблеми при редактирането, издаването и индексирането на националната научна периодика, споделени бяха идеи и визии за бъдещето на научните издания, за успешното им "вграждане" в международното научно пространство. По време на научното събитие бяха представени и списанията "Езиков свят", "Балканистичен форум",  "Психологическа мисъл", издавани от Югозападния университет, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Scopus и Web of Science.

Участие във форума взеха Надежда Сталянова (СУ "Св. Кл. Охридски", главен редактор на "Българска реч"), Мария Станкова и Симона Марковска (ЮЗУ "Неофит Рилски"), Йордан Ефтимов (Нов български университет, член на редколегиите на списанията "Език и литература" и "Следва", Гергана Георгиева (ЮЗУ "Неофит Рилски", отговорен и езиково-стилов редактор на сп. "Международна политика"), Мария Анастасова и Дафина Костадинова (ЮЗУ "Неофит Рилски", редактори в сп. "Езиков свят"), Бойко Ламбовски (журналист и редактор, ЮЗУ "Неофит Рилски"), Наташа Ангелова (ЮЗУ "Неофит Рилски", сп. "Психологическа мисъл"), Елена Крейчова (Масариковия университет, Бърно, Чехия), Светослав Арсениев (ЮЗУ "Неофит Рилски", сп. "Болгарская русистика"). Електронно участие взеха Иванка Мавродиева (СУ Св. Кл. Охридски", гл. редактор на "Реторика и комуникации"), Камен Рикев (Университета "Мария Кюри-Склодовска, Люблин), Андреа Ефтимова (СУ "Св. Кл. Охридски", главен редактор на "Медии и език") и Димитър Веселинов (СУ "Св. Кл. Охридски", сп. "Чуждоезиково обучение"). В оживената дискусия се роди идеята за обединение на редакторите на научни списания с цел споделяне на опит и постигане и поддържане на високо научно качество. След научно рецензиране, одобрените доклади от кръглата маса ще бъдат публикувани в списание "Езиков свят".