Югозападният университет "Неофит Рилски" получи поредното сериозно признание за високото качество на своята научноизследователска и издателска дейност. Седем проектни предложени на университета са одобрени за финансиране от Фонд "Научни изследвания".

В "Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2021 г." в научна област Технически науки е класиран проектът "Антенни структури за нови източници на захранване в безжични мрежи от следващо поколение" с ръководител доц. д-р Габриела Атанасова. Проектите "Социално-психологически последици от пандемията от Ковид-19" с ръководител доц. д-р Наташа Ангелова в научна област Обществени науки и "Интегрирана оценка на състоянието на високопланински стоящи водни тела в Рила и Пирин във връзка с настоящи и минали климатични промени" с ръководител доц. д-р Емил Гачев в научна област Науки за земята са в списъка на резервни проектни предложения. Двата проекта са получили достатъчен брой точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област.

В "Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2021 г." в научна област Медицински науки е одобрен проектът "Проучване на ефекта на таргетирана радиочестотна терапия при мускулно-скелетни дисфункции и спортни травми" на гл. ас. д-р Маргарита Аврамова и проектът "Промяна, Криза, Език - разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата" на ас. д-р Невена Крумова, който е в научна област Хуманитарни науки.

В Конкурса "Българска научна периодика - 2022" на първите места с максимален брой точки са класирани проектите на четири списания на ЮЗУ "Неофит Рилски". Одобрените от Фонда проекти на периодични издания са: "Балканистичен форум" с главен редактор и ръководител на проекта доц. д-р Петър Воденичаров, "Езиков свят" с главен редактор и ръководител на проекта проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова, "Психологическа мисъл" с главен редактор и ръководител на проекта доц. д-р Наташа Ангелова и "Проблеми на постмодерността" с главен редактор и ръководител на проекта проф. д.н. Добринка Пейчева.