В ЮЗУ "Неофит Рилски" е утвърдена нова специалност за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" с наименование "Чужд език (руски, немски или френски и втори чужд език английски) и бизнес администрация".

Приемът на студенти по специалността стартира от настоящата кандидатстудентска кампания за предстоящата учебна 2020-2021 година.

Подготовката на новата образователна програма е резултат от съвместните усилия на Филологическия факултет и Стопанския факултет. Студентите по специалността ще се обучават във Филологическия факултет по професионално направление 2.1. "Филология".

Завършилите специалността ще придобиват професионална квалификация "лингвист и специалист по бизнес администрация". Те ще получават ключови компетентности по два чужди езика на ниво В2.2./С1 по Общата европейска езикова рамка за работа в интеркултурна среда и ще могат да се реализират успешно  в сферата на бизнес администрацията на национално и международно равнище, както и в други сфери на обществения и стопанския живот: в научни организации, институции и висши училища; в частни и държавни фирми с предмет на дейност, идентичен с придобитите по време на обучението в специалността компетентности; в международни компании, неправителствени организации и др.