Доц. д-р Лъчезар Антонов, преподавател в катедра "Културология" към Факултета по изкуствата, изнесе публична академична лекция на тема "В криза ли е мултикултурализмът днес?".

В рамките на лекцията беше представена промяна в начините на възприемане на мултикултуралистките подходи към етнокултурното многообразие в либерално-демократичните общества през последните две десетилетия и бяха откроени основните фактори, водещи до тази промяна. В лекцията си доц. Антонов постави акцент и върху съществуващото несъответствие между политическата реторика, която през последното десетилетие често ни представя мултикултурализма като изчерпан и провалил се експеримент и политическата практика, която свидетелства за неговата устойчивост.