ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

 

 

ЗАПОВЕД

1127

Благоевград, 29.04.2021 година

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 година на министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 01.05.2021 до 31.05.2021 година, с изключение на провеждането на:

а) семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се провеждат в електронна среда, при използване на не повече от 30 процента от капацитета на залите, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице;

б) държавни изпити и защити на дипломни работи.

2. Допускам, по решение на ръководствата на основните звена, присъствено провеждане на практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" организират и съгласуват графици за провеждането им.

3. Неприсъствените учебни занятия се провеждат онлайн, чрез налични платформи за електронно обучение, с онлайн контакти между преподаватели и студенти. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" и Отдел "Информационни технологии" да организират и реализират обучението на студентите и докторантите чрез университетските електронни ресурси.

4. До 31.05.2021 година могат да се провеждат в присъствена форма обществени мероприятия и събития в Университета, като:

а) културни и развлекателни мероприятия при използване на не повече от 50 процента от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места - за концерти, фестивали, театрални и други сценични прояви;

б) спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение се допуска при провеждане на състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30 процента от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и  носене на защитни маски за лице.

5. Заседанията на колективните органи за управление могат да се провеждат присъствено при спазване на противоепидемичните мерки  или в електронна среда като се осигури пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол.

6. До 31.05.2021 година препоръчвам комуникацията на външни лица със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради и Ректората.

7. За срока по т. 1 забранявам достъпа на външни лица до сградите на студентските общежития. Забранява се събирането на групи в сградите и района около студентските общежития.

8. Управителят на Студентския стол да изготви график за работа на персонала до 31.05.2021 година. Допуска се използване на не повече от 50 процента от капацитета на стола.

9. Да продължи осигуряването на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и други повърхности в сградите.

10. Дейностите, които не са забранени или преустановени, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-273 / 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването.

11. Заповед № 1038 от 09.04.2021 година се отменя.

Всички възникнали въпроси по изпълнението на заповедта се съгласуват с председателя на Кризисния щаб проф. д-р Иванка Станкова - заместник-ректор, и помощник-ректора Николай Тахов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков