Екипът за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза 2" към Югозападния университет "Неофит Рилски" проведе работна среща. Тя бе инициирана по повод стартиралия прием на студентски договори.

Срещата откри проф. д-р Петър Миланов - началник на отдел "Научни проекти". Той акцентира върху значимостта на партньорството с бизнеса, пазара на труда не само за проекта, а и за цялостната дейност на университета. Една от задачите на екипа в лицето на деканите е да осъществят контакти и подбор на институции, организации и др., които реално ще подпомогнат процеса на обучение на студентите като им предложат работна среда, в която да подобрят практическите си умения. Проф. Миланов насочи вниманието и към това, че е добре тези организации да са потенциални бъдещи работодатели на възпитаниците на Югозападния университет, както и партньори в научно-приложни и инфраструктурни проекти.

Всеки от деканите - функционални експерти в екипа, сподели постигнатото до момента и трудностите в процеса на изпълнение на дейностите и конкретно по отношение на обучаващите организации. Все още е трудно да се осигурят работни места за студентите от някои специалности, защото условието на проекта е студентите да проведат практическо обучение пряко свързано със специалността, по която се обучават.

Водещият функционален експерт доц. д-р Блага Джорова поздрави присъстващите с началото на приема на студентски договори, като подчерта, че именно студентите са в основата на проекта. Тя представи кратка информация за изпълнението на дейностите до момента: регистрирани в платформата студенти - 757, студенти в процес на подготовка на практическото обучение - 245, студенти, стартирали практическото си обучение - 23, 21 студенти, на които им предстои да стартират практиката в период 5-9 октомври. Сключени са договори с 77 студенти, 99 академични наставници, 30 организации и 56 ментори.

Доц. Джорова постави акцент върху ролята на академичните наставници, преподавателите към факултетите и припомни някои от изискванията, съобразяването с които следва да бъде проследено, както от деканите, така и от другите функционални експерти към факултетите. Бе подчертана и контролната роля на деканите и техните помощници.

Изискванията са свързани с насочването на студентите към подходящи за тях практики, одобряването на програма, отговаряща на квалификацията на стажанта, приемане на наставничество над студенти, провеждане практическо обучение отговарящо на професионалното направление на преподавателя, проследяване коректното планиране на присъствието в обучаващата организация и отразяването на изпълнение от студента дейности в графика му, осъществяване на проверки в обучаващите организации

Присъстващите на срещата се обединиха по отношение на това, че е добре студентите от първи курс да се включат в практическото обучение след втория семестър, за да приложат на практика придобитите знания и умения.

Проект "Студентски практики - фаза 2" е продължение на вече създадена практика за осигуряване на възможност студентите да участват в допълнително практическо обучение. Проектът се изпълнява от Министерство на образованието и науката по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По проекта ЮЗУ "Неофит Рилски" има индикативен бюджет в размер на 3 081 400, 00 лв. за провеждането на 3100 практически обучения, а срокът за изпълнение е до май 2023 година. Това дава възможност за плавно включване на студентите в практическото обучение. До момента са сключени 30 договора със студенти от Правно-историческия факултет, 18 със студенти от Факултета по педагогика, 17 със студенти от Природо-математическия факултет, 13 със студенти от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", 6 със студенти от Техническия факултет, 5 със студенти от Филологическия факултет, 4 със студенти от Факултета по изкуствата, 2 със студенти от Философския факултет.