На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. и Заповеди № № РД-01-487 и РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и във връзка с високия риск от усложняване на епидемичната обстановка през есенно-зимния сезон,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични  мерки в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 01.10.2020 година:

 1. В сградите на Югозападния университет "Неофит Рилски" и в студентсите общежития не се допускат лица без предпазни средства.
  Студентите, докторантите и специализантите, преподавателите, служителите и работниците задължително да носят предпазни средства (маски или шлемове) в сградите на Университета.
 2. Забранявам достъпа на външни лица в сградите на Югозападния университет "Неофит Рилски". Комуникацията със служителите се осъществява  по телефон и/или електронна поща. В случай на неотложна необходимост, външни лица могат да бъдат допускани след прадварителна уговорка.
 3. На входа на сградите се осъществява проверка на телесната температура при спазване на дистанция от 1.5. м.
 4. При констатиране на лице с повишена телесна температура, лицето не се допуска в сградата на Университета.
 5. Учебните занятия през зимния семестър на академичната 2020/2021 година се провеждат по утвърдените и обявени разписи, съгласно решенията на факултетните съвети. При провеждането на учебните занятия задължително се спазват въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и указанията, посочени в Приложение № 1.
 6. Ръководителите на основните звена организират провеждането на учебния процес - лекции, семинарни и практически занятия, изпити и друго,  при спазване на въведените и указани противоепидемични  мерки.
 7. Колективните органи за управление организират своята работа съгласно заповедта на министъра на здравеопазването.
 8. Процедурите за заемане на академични длъжности и предварителното обсъждане на докторски дисертации в първичното звено, както и публични защити на дисертационни трудове, да се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки, а при невъзможност - чрез използване на технически средства в електроннна среда.
 9. Провеждането на конференции, публични лекции, концерти и други културни събития, и спортни прояви  да бъде съобразено с точка 4. от Заповед № РД-01-489 / 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, цитирам: "Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м".
 10. Посещенията в Студентския стол, кафе клубовете в Учебен корпус № 1 и Учебен корпус № 8, Университетския център "Бачиново", Спортно-възстановителния център, Природо-научна станция "Предел" да се осъществяват съобразно заповедта на министъра на здравеопазването.

II. Изпълнението на заповедта възлагам на деканите, директорите на дирекции, началниците на отдели, ръководителите на звена  и на домакините на сгради.

III. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите и на помощник-ректора.

РЕКТОР
Проф. д-р Борислав Юруков


Приложение № 1 по точка I.5.

1. С цел осигуряване на дистанция от 1.5 м между студентите в аудиториите, преподавателят да изисква сядане през едно място.

2. При влизане в аудиториите студентите да заемат местата си като съблюдават дистанцията, а в края на учебния час първи да излизат седящите най-близо да вратата.

3. Преподавателите да водят и съхраняват присъствени списъци по дати, за всяко занимание, с цел установяване на контактните лица при констатиран случай на COVID - 19.

4. Учебните зали да се дезинфекцират след всяка смяна на курса и задължително преди началото на занятията и в края на деня. Всички дейности, свързани с дезинфекцията на учебните помещения се организират от домакините на сгради под контрола на помощник-ректора в координация с деканските ръководства.

5. Аудиториите, лабораториите и всички помещения, които се ползват от преподавателите и студентите да се проветряват по време на всяка почивка между часовете. С цел намаляване продължителното присъствие на едни и същи лица на едно и също място, на всеки двадесет минути в рамките на академичния час, преподавателят да провежда допълнителна почивка от пет минути за  проветряване на помещението.

6. Всички преподаватели да обявят присъственото си време от 2 часа, два пъти седмично, в различни дни от седмицата, за да осигурят възможност за индивидуални консултации със студентите.

7. Да се избягва струпването на хора на разстояние, по-късо от 1.5 м в коридорите, пред кабинетите на преподавателите и на учебен отдел във факултетите. Да се влиза по един и задължително с маски/шлемове.