ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

 

 

ЗАПОВЕД

№ 1012

Благоевград, 31.03.2021 година

 

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование  във връзка със  Заповед № РД-01-173 /18.03.2021 г. и Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № 866/19.03.2021 година и Заповед № 1007/31.03.2021 година на ректора,

 

НАРЕЖДАМ:

1. Студентите и докторантите, настанени в студентските общежития на Югозападния университет "Неофит Рилски", заплащат 50 процента от наема за м.  февруари, м. март и м. април 2021 година.

2. В случай на надвнесен наем, разликата да се приспадне при начисляване на наема за следващ месец.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на помощник-ректора и на главния счетоводител.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и на всички заинтересовани за сведение и за изпълнение.

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков