ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

З А П О В Е Д
№ 218

Благоевград, 26.10.2020 г.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 върху територията на страната и Югозападния университет "Неофит Рилски"

НАРЕЖДАМ:

Студентите от специалностите "Информатика" и "Информационни системи и технологии", ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", да преминат в обучение от дистанция, считано от 27 октомври 2020 година до 15 ноември 2020 година.

Студентите от специалностите "Математика", "Педагогика на обучението по математика и информатика", "География и регионална политика", "Екология и опазване на околната среда", "Педагогика на обучението по география и история" "Физика", "Приложни оптични технологии", "Оптични технологии", "Педагогика на обучението по физика и математика", да преминат в обучение от дистанция, считано от 02 ноември 2020 година до 15 ноември 2020 година.

С цел оптималното протичане на дистанционното обучение онлайн лекции и упражнения да се провеждат съгласно утвърденото в началото на зимния семестър на учебната 2020/2021 година разписание.

Промяна на деня и часа за провеждане на онлайн лекции и упражнения може да има само при условие, че студентите нямат по разписание лекции или упражнения по друга дисциплина в същото време, съгласувано е тях и с Декана.

Препис от Заповедта да се връчи на членовете на академичния състав на Природо-математическия факултет за сведение и изпълнение.

ДЕКАН:
/доц. д-р Елена Каращранова/

Последна промяна: 2020-10-28