ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД

№ 1948

Благоевград, 21.09.2021 година

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка със  Заповед № РД-01-743 /31.08.2021 г. и Заповед № РД-01-748 / 02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

1. Учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021/2022 година за студентите по образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и по образователно-квалификационна степен "Магистър" да се провеждат присъствено при спазване на противоепидемичните мерки и в съответствие със седмичното разписание.

2. При възникване на обективни причини - повишаване броя на заболелите и карантинираните, невъзможност за спазване на противоепидемичните мерки,  ръководствата на основните звена могат да вземат решение за провеждане на обучението и в електронна среда. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" организират и съгласуват графици за провеждането му.

3. Неприсъствените учебни занятия се провеждат онлайн, чрез наличните университетски платформи за електронно обучение.

4. Възлагам на помощник-ректора да създаде организация за осигуряване на необходимите средства и материали и за спазване на въведените противоепидемични мерки във всички сгради на Университета, съгласно Приложението към настоящата заповед.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, помощник-ректора и ръководителите на звена.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и на всички заинтересовани за сведение и за изпълнение.

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков


Приложение

към Заповед № 1948 / 21.09.2021 година

1. На входа на сградите се осъществява проверка на телесната температура при спазване на дистанция от 1.5 м.

2. При констатиране на лице с повишена телесна температура, лицето не се допуска в сградата на Университета.

3. Носенето на маска в сградите на Университета е задължително.

4. Придвижването по коридорите в сградите на Университета да се извършва от дясната им страна по посока на движението и при спазване на дистанция.

5. С цел осигуряване на дистанция от 1.5 м между студентите в аудиториите и залите, преподавателят да изисква сядане през едно място.

6. При влизане в аудиториите студентите да заемат местата си като съблюдават дистанцията, а в края на учебния час първи излизат седящите най-близо да вратата.

7. Учебните зали да се дезинфекцират след всяка смяна на курса и задължително преди началото на занятията и в края на деня. Всички дейности, свързани с дезинфекцията на учебните помещения се организират от домакините на сгради под контрола на помощник-ректора в координация с деканските ръководства.

8. Всички преподаватели да обявят присъственото си време от 2 часа, два пъти седмично, в различни дни от седмицата, за да осигурят възможност за индивидуални консултации със студентите.

9. Да се избягва струпването на хора пред аудиториите, залите и кабинетите. Да се влиза по един и задължително с маски.

10. Домакините на сгради съвместно с охраната и портиерите да не допускат струпване на входа на учебните и административни сгради при влизане и излизане и да контролират спазването на дистанция. Да не се допуска влизането и движението в общите закрити части на учебните и административните сгради, общежитията и библиотеката на студенти, преподаватели, служители и външни лица без предпазни средства, изискващи се съгласно заповедта на министъра на здравеопазването.

Последна промяна: 2021-09-21