ЗАПОВЕД

№ 215

Благоевград, 28.01.2021 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД-01-52 / 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 1 февруари  до 30 април 2021 година, с изключение на провеждането на:

а) практическо обучение и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;

б) семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се провеждат в електронна среда, при използване на не повече от 30 процента от капацитета на залите и с продължителност не повече от 2 часа;

в) държавни изпити и защити на дипломни работи.

2. Неприсъствените учебни занятия се провеждат онлайн, чрез налични платформи за електронно обучение, с онлайн контакти между преподаватели и студенти. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" и Отдел "Информационни технологии" да организират и реализират обучението на студентите и докторантите чрез университетските електронни ресурси.

3. Всички мероприятия и събития - научни, културни, спортни и други, в Университета, могат да се провеждат неприсъствено.

4. Заседанията на колективните органи за управление могат да се провеждат присъствено при спазване на противоепидемичните мерки  или в електронна среда като се осигури пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол.

5. За срока по т. 1 препоръчвам комуникацията на външни лица със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради и Ректората.

6. За срока по т. 1 забранявам достъпа на външни лица до сградите на студентските общежития по какъвто и да е повод. Забранява се събирането на групи в сградите и района около студентските общежития.

7. За срока по т. 1, управителят на Студентския стол да изготви график за работа на персонала. Допуска се само взимане на храна за офиса и дома.

8. Да продължи осигуряването на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и други повърхности в сградите.

9. Всички възникнали въпроси по изпълнението на заповедта се съгласуват с председателя на Кризисния щаб доц. д-р Иванка Станкова - заместник-ректор, и помощник-ректора Николай Тахов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков

Последна промяна: 2021-11-29