ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

 

 

ЗАПОВЕД

№ 2577

Благоевград, 27.11.2020 година

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование  и Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка със Заповед № 2421 / 11.11.2020 година на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски",

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет "Неофит Рилски" до 23.12.2020 година. Държавните и семестриалните изпити и защитите на дипломни работи да бъдат отложени, с изключение на държавни изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 година за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

2. Учебните занятия да продължат неприсъствено - онлайн, чрез налични платформи за електронно обучение, с онлайн контакти между преподаватели и студенти. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" и Отдел "Информационни технологии" да организират и реализират обучението на студентите и докторантите чрез университетските електронни ресурси.

3. Провеждането на обявените конкурси за прием в редовна и задочна докторантура се отлагат за м. януари 2021 година. Кандидатите да бъдат уведомени своевременно за графика на провеждане на конкурсите.

4. Преустановявам провеждането в присъствена форма на всички мероприятия и събития - научни, културни, спортни и други, в Университета.

5. Заседанията на колективните органи за управление се провеждат в електронна среда като се осигури пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол.

6. Ограничава се присъствието на служители в университета.  Ръководителите на основните звена, на отделите и дирекциите създават организация и осигуряват поддържането на дейността на звената, работата на компютърните и информационни системи и дейностите. Дейностите се изпълняват дистанционно и/или присъствено като се допуска присъствена работа на най-много на 50 % от персонала, по поименен график, представен от ръководителите на посочените звена и служби при помощник-ректора.

7. За срока по т. 1 ограничавам достъпа на външни посетители до учебните сгради и Ректората на ЮЗУ "Неофит Рилски". Препоръчвам комуникацията с и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради и Ректората.

8. За срока по т. 1 забранявам достъпа на външни лица  до сградите на студентските общежития по къкъвто и да е повод. Забранява се събирането на групи в сградите и района около студентските общежития.

9. За срока по т. 1, управителят на Студентския стол да изготви график за работа на най-много 50 % от персонала за работен ден. Допуска се само взимане на храна за офиса и дома.

10. Да продължи осигуряването на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и други повърхности в сградите.

11. Всички възникнали въпроси по изпълнението на заповедта се съгласуват с председателя на Кризисния щаб доц. д-р Иванка Станкова - заместник-ректор, и помощник-ректора Николай Тахов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

РЕКТОР /п/

Проф. д-р Борислав Юруков

Последна промяна: 2021-11-29