За информация относно преизчисляване на наема:
Димитър Ангелов 0882566913
Костадин Шопов 0888777488

 

ЗАПОВЕД

№ 60

Благоевград, 15.01.2021 година

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование  във връзка със  Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718 /18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № 2577/27.11.2020 година и Заповед № 2685/30.12.2020 година на ректора,

НАРЕЖДАМ:

1. Студентите и докторантите, настанени в студентските общежития на Югозападния университет "Неофит Рилски", заплащат 50 процента от наема за м. декември 2020 година  и за м. януари  2021 година.

2. Намаленият размер на месечния наем по т. 1 да бъде начислен за плащане през м. януари и м. февруари 2021 година.

3. В случай на надвнесен наем, разликата да се приспадне при начисляване на наема за следващ месец.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на помощник-ректора и на главния счетоводител.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и на всички заинтересовани за сведение и за изпълнение.

РЕКТОР
Проф. д-р Борислав Юруков

Последна промяна: 2021-01-21