ЗАПОВЕД
№ 51
Благоевград, 27.03.2020 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование  и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  на територията на страната, обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България и Писмо № 9104-34/16.03.2020 година на министъра на образованието и науката,

НАРЕЖДАМ:

  1. Удължавам срока на действие на Заповед № 41 от 15.03.2020 година до 12.04.2020 година.
  2. Занятията, проведени дистанционно (неприсъствено), да не се провеждат след изтичане на периода на неприсъственото обучение.
  3. Учебните занятия, за които е невъзможно организиране на неприсъствено (дистанционно) обучение да се проведат след изтичане на периода за неприсъствено обучение, по изготвен и утвърден график за всеки от факултетите.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

РЕКТОР /п/

Проф. д-р Борислав Юруков