В Университетския център "Бачиново" се проведе международна научна конференция "Глобалните икономически и финансови рискове: нови предизвикателства след COVID-19", организирана от Лабораторията за иконометрични изследвания към Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".

В конференцията участваха 30 научни работници,  преподаватели и докторанти от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките, Стопанската академия  "Д.А. Ценов", Университета за национално и световно стопанство, Университета "Алeксандър Джувани" - Елбасан, Албания, Регионалния университет на името на К. Жубанов - град Актобе, Казахстан,  от  Северна Македония, Албания и Гърция.

Поради усложнените условия за преминаване на граници част от участниците се включиха  онлайн и представиха своите научни доклади.

Основната тема - ефектите на  възникналата поради спирането на националните икономики криза, наречена на името на вируса COVID-19,  бе разисквана в контекста на отражението й върху  капиталовите пазари, банковата система, държавните  дългове, туризма, новите методи за управление на  настъпващи  рискове и минимизиране на ефектите от тях.

Участниците формулираха позитивните страни на  такава смесена форма за провеждане на научни форуми и  си пожелаха скорошно решение на ефектите от кризата  и възстановяване на работата на икономическата и финансови системи.

Научните доклади ще бъдат публикувани в списанията на Стопанския факултет "Икономика и управление", "Предприемачество" и "Икономика и право", както и в специализираното списание "Финанси", които са индексирани в научни бази данни на английски език. На  оригинален език на  авторите  докладите ще бъдат включени в научна монография.

Конференцията се проведе с финансовата  подкрепа на  Съюза на учените - клон Благоевград и Съюза на  икономистие в България.