ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД

№ 73

Благоевград, 18.01.2021 година

За изменение на Заповед № 2685 / 30.12.2020 година във връзка със Заповед № РД-01-20 / 15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

Точка 1 се изменя така:

"1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет "Неофит Рилски" , с изключение на:

- практическо обучение и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;

- семестриални изпити, които влючват практическа част и не могат да се провеждат в електронна среда;

- държавни изпити и защити на дипломни работи."

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

 

 

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков

Последна промяна: 2021-11-29