ЗАПОВЕД № 56
Благоевград, 10.04.2020 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование  и Решение на Народното събрание от 3.04.2020 г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение,

НАРЕЖДАМ:

Удължавам срока на действие на Заповед № 41 от 15.03.2020 година и на Заповед № 51 от 27.03.2020 година до 13.05.2020 година.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

РЕКТОР /п/

Проф. д-р Борислав Юруков